iBriar www.ibriar.com

全展示

烟斗

斗嘴

Contact Me

Radice - RUBINO

供售: 已售出

规格度衡

全长5.39in / 137mm
斗嘴长2.68in / 68mm
钵径1.42in / 36mm
钵高1.89in / 48mm
草室径0.79in / 20mm
草室深1.65in / 42mm
重量1.48oz / 42g

相关资料

品号RA005
原产国义大利
制成年份2010
表面处理光面
造型比利时-Belge, 撞球-Billiard
斗嘴材质压克立
斗嘴造型
斗嘴款式锥形-Taper
缀饰
戳记RADICE, RUBINO, O; Hand Made, In Italy 30